Anunt

 

 

            U.A.T. Primaria Comunei Vlad Tepes organizeaza concurs in data 07.11.2017, ora 10:00 -proba scrisa si in data 09.11.2017, ora 10:00 - interviul , in vederea ocuparii posturilor contractuale vacante pe durata determinata, in cadrul proiectului  „PROCOMUNITATE - Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială”, respectiv:

 

 

 

·        1 Manager de Proiect

·        1 Expert Dezvoltare Durabila

·        1 Arhivar

·        2 Experti  implementare si monitorizare

·        1 Expert PR

·        1 Sofer

·        1 Expert grup tinta

 

Conditii generale

a)     are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)     cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)     are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d)     are capacitate deplina de exercitiu;

e)     are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f)       indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g)     nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a  unor fapte ori de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice pentru postul vacant de manager de proiect:

-         Studii superioare finalizate;

-    Experienţă generala in munca de minim 10 ani;

-   Experienta specifica in activitati de conducere/coordonare de minim 3 ani;

-         limba engleza nivel minim B1;

 

 

 

Conditii specifice pentru postul vacant de Expert Dezvoltare Durabila:

-         studii superioare de scurta durata finalizate;

-         experienta generala in munca de minim 5 ani;

-         experienta specifica in evaluarea impactului social si de mediu de minim 2 ani;

 

Conditii specifice pentru postul vacant de Arhivar:

-         studii medii;

-         experienta generala in munca de minim 3 ani;

-         experienta specifica in domeniul arhivarii documentelor/ secretariat  de minim 1 an;

-         limba engleza – nivelul minim A2;

 

 

 

Conditii specifice pentru postul vacant de Expert implementare si monitorizare:

-         studii superioare finalizate;

-         experienta specifica in coordonarea de activitati si cunoasterea mecanismului de implementare a proiectelor finantate din fonduri europene de minim 1 an;

-         experienta generala in munca de minim 3 ani;

 

Conditii specifice pentru postul vacant de Expert PR:

-         studii superioare finalizate;

-         experienta specifica de lucru in publicitate/ marketing/comunicare/ PR de minim 1 an;

 

Conditii specifice pentru postul vacant de Sofer:

-         studii minime;

-         permis categoria B

-         nu necesită vechime

 

 

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de Expert grup tinta:

-       Studii superioare finalizate;

-       Experienta generala in munca de minim 3 ani;

-       Experienta Specifica in domeniul resurselor umane sau administratie publica de minim 1 an;

-       Abilitati de comunicare interpersonala;

-       Abilitati de planificare, coordonare si organizare;

-       Orientare catre rezultate;

-       Atitudine pozitiva si spirit de initiativa;

-       Limba Engleza - nivel minim A1;

 

 

DOSARUL DE CONCURS:

1.     cerere de inscriere la concurs adresata UAT Comuna Vlad Tepes , Primar Constantin Mihalache

2.     copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

3.     copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum şi copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate.

4.     carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

5.     cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

6.     adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

7.     Curriculum Vitae in format Europass;

 

     Actele prevazute la punctele  2 , 3,  4 vor fi prezentate si în original la depunerea dosarului în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea      

 

 Concursul se va desfăsura la sediul U.A.T. Comuna Vlad Tepes, str. Vasile Alecsandri, nr. 29, astfel:

 

-         Proba scrisa in data de 07.11.2017, ora 10:00

-         Interviu in data de 09.11.2017, ora 10:00

   Dosarele de concurs se vor depune in perioada 16.10.2017 – 31.10.2017, pana la ora 15:00 la sediul U.A.T. Comuna Vlad Tepes, str. Vasile Alecsandri, nr. 29 și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.7 alin 4 al H.G. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

     Detalii suplimentare se pot obţine la sediul U.A.T. Comuna Vlad Tepes, str. Vasile Alecsandri, nr. 29, tel. 0732100925  ,  persoana de contact Păun Mitică.

 

 

Primar,

Mihalache Constantin

 

 

 

 

ANEXA

la Anuntul de concurs

 

apartinand Primariei Comuna Vlad Tepes

 

Subsemnatul BUDAC ION, in calitate de consilier in cadrul Primariei Comuna Vlad Tepes, declar pe proprie raspundere ca textul anuntului contine 5314  caractere, cu spatii, conform raportului de mai jos: