Anunt

            U.A.T. Primaria Comunei Vlad Tepes organizeaza concurs in data 5.07.2018, ora 10:00 -proba scrisa si in data 6.07.2018, ora 10:00 - interviul , in vederea ocuparii postului contractual vacant pe durata determinata, in cadrul proiectului  „PROCOMUNITATE - Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială”, respectiv:

 • 1 Expert  implementare si monitorizare – Anexa 1

   

Conditii generale

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte ori de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăsura la sediul U.A.T. Comuna Vlad Tepes. Calendarul este urmatorul :

- Depunere dosare pana la data de 26.06.2018

- Selectarea dosarelor in data de:28.06.2018 ;

- Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor in data de: 29.06.2018

- Contestatii rezultate admitere dosare in data de: 02.07.2018

- Comunicarea rezultatelor contestatiilor in data de: 02.07.2018

- Proba teoretica în data de 05.07.2018, ora 10:00

- Evaluare si transmitere rezultate in data de: 05.07.2018 ;

- Contestatii si comunicarea rezultatelor contestatiilor in data de: 05.07.2018 ;

- Interviu în data de 06.07.2018 , ora 10:00;

- Anuntarea persoanelor care au ocupat posturile in data de: 09.07.2018

DOSARUL DE CONCURS:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata UAT Comuna Vlad Tepes , Primar Constantin Mihalache
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum şi copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate.
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae in format Europass;

     Actele prevazute la punctele  2 , 3,  4 vor fi prezentate si în original la depunerea dosarului în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea      

     Detalii suplimentare se pot obţine la sediul U.A.T. Comuna Vlad Tepes, str. Vasile Alecsandri, nr. 29, tel.0732100925 ,  persona de contact Paun Mitica.

Primar,

Mihalache Constantin

Anexa 1

Concurs pentru ocuparea postului de Expert implementare si monitorizare

Descrierea postului :

- asigura implementare si monitorizarea desfasurarii activitatilor alocate in proiect , punerea în aplicarea a procedurilor, ia decizii si dispune masuri în limitele de autoritate stabilite;

- lucreaza direct cu expertii din proiect;

- lucreaza direct cu expertii din proiect;

- întocmeste rapoarte de implementare si fise de monitorizare;

- efectueaza demersuri de urmarire, evaluare si monitorizare permanenta a stadiului de realizare a obiectivelor si a stadiului de realizare a activitatilor conform Diagramei Gantt utilizand resursele umane, materiale si financiare alocate, fara a depasi termenele si bugetele specificate in contractile de finantare;

- elaboreaza instrumente, metode si documente de lucru necesare derularii activitatilor pentru care este responsabil;

- asigura punerea în aplicare a deciziilor echipei de management;

- identifica si face demersuri de evitare a riscurilor privind realizarea activitatilor derulate pentru care este responsabil.

- raporteaza managerului de proiect si/sau coordonatorului de proiect stadiul realizarii activitatilor alocate, în vederea implementarii în condiþii optime a proiectului;

- elaboreaza documentele necesare pentru raportarea lunara a activitatilor si prezentarea acestora spre aprobare;

- participa la activitatile si evenimentele organizate în cadrul proiectului;

- participa la realizarea metodologiei de inscriere a grupului tinta;

- efectueaza vizite de monitorizare, în functie de graficul de monitorizare, aprobat de managerul de proiect;

- urmareste si controleaza modul de realizare a diferitelor faze impuse de proiect, desfasurarea fiecarei activitati alocate si respecta graficul activitatilor pentru asigurarea bunei desfasurari a acestora;

- asigura încadrarea în graficul de implementare;

- monitorizeaza înscrierea persoanelor în grupul tinta al proiectului si urmareste participarea acestora la activitatile proiectului.

Pentru functia de Expert Implementare si Monitorizare sunt necesare urmatoarele :

-        studii superioare finalizate;

-        experienta specifica in coordonarea de activitati si cunoasterea mecanismului de implementare a proiectelor finantate din fonduri europene de minim 1 an;

-        experienta generala in munca de minim 3 ani;

-        limba engleza – nivel minim A2;

-        competente de planificare, organizare;

-        competente de coordonare, antrenare si control;

-        competente in monitorizare activitati.

Bibliografie:

 1. Ghidul solicitantului – Conditii specifice 4.2 – Reducerea saraciei in comunitatile marginalizate non-rome
 2. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030
  1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 1. Legea 53/2003 Actualizata – Codul Muncii;
 1. Manualul Beneficiarului Programul Operational Capital Uman 2016-2020, axele prioritare 1-6.

Primar,

Mihalache Constantin