Anunt

            U.A.T. Primaria Comunei Vlad Tepes organizeaza concurs in data 22.10.2018, ora 10:00 -proba scrisa si in data 24.10.2018, ora 10:00 - interviul , in vederea ocuparii postului contractual vacant pe durata determinata, in cadrul proiectului  „PROCOMUNITATE - Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială”, respectiv:

 • 1Asistent Social –Anexa 1
 • 1 Expert  Comunicare CMAI (Centru Multifuncțional de Asistență Integrată) – Anexa 2

Conditii generale

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte ori de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăsura la sediul U.A.T. Comuna Vlad Tepes. Calendarul este urmatorul :

- Depunere dosare pana la data de 11.10.2018

- Selectarea dosarelor in data de:15.10.2018 ;

- Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor in data de: 16.10.2018

- Contestatii rezultate admitere dosare in data de: 17.10.2018

- Comunicarea rezultatelor contestatiilor in data de: 18.10.2018

- Proba teoretica în data de 22.10.2018, ora 10:00

- Evaluare si transmitere rezultate in data de: 22.10.2018 ;

- Contestatii si comunicarea rezultatelor contestatiilor in data de: 23.10.2018 ;

- Interviu în data de 24.10.2018 , ora 10:00;

- Anuntarea persoanelor care au ocupat posturile in data de: 25.10.2018

DOSARUL DE CONCURS:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata UAT Comuna Vlad Tepes , Primar Constantin Mihalache
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum şi copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate.
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae in format Europass;

     Actele prevazute la punctele  2 , 3,  4 vor fi prezentate si în original la depunerea dosarului în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea      

     Detalii suplimentare se pot obţine la sediul U.A.T. Comuna Vlad Tepes, str. Vasile Alecsandri, nr. 29, tel.0732100925 ,  persona de contact Paun Mitica.

Primar,

Mihalache Constantin