Download document

 

Anunt

            U.A.T. Primaria Comunei Vlad Tepes organizeaza concurs in data 22.10.2018, ora 10:00 -proba scrisa si in data 24.10.2018, ora 10:00 - interviul , in vederea ocuparii postului contractual vacant pe durata determinata, in cadrul proiectului  „PROCOMUNITATE - Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială”, respectiv:

 • 1Asistent Social –Anexa 1
 • 1 Expert  Comunicare CMAI (Centru Multifuncțional de Asistență Integrată) – Anexa 2

Conditii generale

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte ori de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăsura la sediul U.A.T. Comuna Vlad Tepes. Calendarul este urmatorul :

- Depunere dosare pana la data de 11.10.2018

- Selectarea dosarelor in data de:15.10.2018 ;

- Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor in data de: 16.10.2018

- Contestatii rezultate admitere dosare in data de: 17.10.2018

- Comunicarea rezultatelor contestatiilor in data de: 18.10.2018

- Proba teoretica în data de 22.10.2018, ora 10:00

- Evaluare si transmitere rezultate in data de: 22.10.2018 ;

- Contestatii si comunicarea rezultatelor contestatiilor in data de: 23.10.2018 ;

- Interviu în data de 24.10.2018 , ora 10:00;

- Anuntarea persoanelor care au ocupat posturile in data de: 25.10.2018

DOSARUL DE CONCURS:

 1. cerere de inscriere la concurs adresata UAT Comuna Vlad Tepes , Primar Constantin Mihalache
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum şi copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate.
 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 6. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae in format Europass;

     Actele prevazute la punctele  2 , 3,  4 vor fi prezentate si în original la depunerea dosarului în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea      

     Detalii suplimentare se pot obţine la sediul U.A.T. Comuna Vlad Tepes, str. Vasile Alecsandri, nr. 29, tel.0732100925 ,  persona de contact Paun Mitica.

Primar,

Mihalache Constantin

Anexa 1

Concurs pentru ocuparea postului de Asistent Social

Descrierea postului:

-pune în practică cunoștințele ,normele și valorile asistenței sociale pentru a intervenii și a acorda asistență persoanelor sau comunității;

-prestează activități sociale în favoarea membrilor grupului țintă;

-ajută la soluționarea problemelor membrilor grupului țintă legate de situația lor socială sau de viața personală;

-stabilește situația generală socială a oamenilor care locuiesc în comunitate;

-stabilește situația reală a familiilor care au probleme din cauza modului de viață nesatisfăcător,cu datorii,cu probleme de alcoolism,consum de droguri din partea unuia dintre membrii familiei, sau cu persoane care sunt în stare să se descurce singure din cauza vârstei înaintate, a bolii sau a altor probleme;

-ajută persoanele cu handicap , oferind sfaturi, inclusiv ajutor în completarea diferitelor formulare și cereri;

-coordonează și asigură servicii către comunitate din punct de vedere profesional,operațional și economic, inclusiv să administreze activități;

-ține evidența familiilor aflate în situații de risc și asigură asistarea acestora;

-elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea manegerului de proiect;

-respectă secretul de serviciu și confidențialitatea privind activitatea desfășurată;

-își însușește și este la curent cu legislația în vigoare;

-respectă normele de protecția muncii ți de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;

-realizează informarea și consilierea membrilor grupului țintă;

-colaborează permanent cu membrii CMAI;

-realizează evaluarea nevoilor membrilor grupului țintă.

Conditiile specific pentru ocuparea postului:

-       Studii superioare – 4 ani;

-       Experienta generala in munca - 3 ani

-       Experienta specifica de lucru in asigurarea reintegrării familiale și socio-profesionale a beneficiarilor cu nevoi sociale sau speciale- 1 an;

-       Limba engleza – nivel minim A2.

Competente si abilitati necesare:

-cunoașterea metodelor și tehnicilor de intervenție specific și legislația în domeniul protecției sociale;

-capacitatea de a stabilirelații;

-perseverență;

-toleranță;

   -calm;

-comunicare interpersonal;

-deschidere;

-       cunoasterea de instrumente si modalitati de comunicare;

-       seriozitate;

-       responsabilitate;

-       adaptabilitate;

-       receptivitate;

-       flexibilitate si creativitate;

-       echilibru emotional, constanta in atitudini si manifestari;

-       capacitatea de a lucra in echipa;

-       capacitate de analiza si sinteza;

-       abilitati de comunicare foarte bune;

Bibliografie:

 1. 1.Legea 544/2001 actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de interes public;
 2. 2.Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
 3. 3.Legea 466/2004 Statutul asistentului social;
 4. 4.Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilorpersoanelor cu handicap;
 5. 5.Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 6. 6.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 7. 7.Legea 53/2003 Actializata – Codul Muncii;

Primar,

Mihalache Constantin

Anexa 2

Concurs pentru ocuparea postului de Expert Comunicare CMAI (Centru Multifuncţional de Asistenţă Integrată)

Descrierea postului:

-       raspunde de comunicarea pentru activitatile proiectului desfasurate in cadrul CMAI;

-       stabileste continutul activitatii, procedurile de lucru, propune metode, tehnici si instrumente specifice, acorda asistenta metodologica echipei de implementare, elaboreaza specificatii tehnice pentru serviciile subcontractate si coordoneaza furnizarea acestora de catre prestator/furnizor, coordoneaza implementarea unitara a procedurilor si intocmeste documente specifice activitatii, participa la activitatea de monitorizare si propune masuri de remediere a deficientelor;

-       intocmeste planul de comunicare, strategia de comunicare si raspunde de implementarea acesteia la nivelul CMAI;

-       informeaza echipa de management cu privire la modul de implementare al activitatii decomunicare in proiect;

-       este responsabil de asigurarea vizibilitatii si transparentei actiunilor in cadrul proiectului;

-       este responsabil de organizarea de evenimente conform graficului de activitati, evenimente prin care se va realiza activitatea de informare si publicitate, conform cererii de finantare;

-       se va asigura ca toate materialele promotionale realizate in cadrul proiectului respecta prevederile manualului de identitate vizuala POCU in ceea ce priveste activitatea CMAI;

-       coordoneaza activitatea de diseminare a materialelor promotionale;

-       coordoneaza conceperea si realizarea paginii de web a CMAI prin care se va face informarea cub privire la activitatile proiectului;

-       va fi responsabil de diseminarea informarilor electronice catre beneficiari, conform cererii de finantare;

-       raspunde de asigurarea vizibilitatii, transparentei si promovarii proiectului;

-       stabileste canalele comunicationale prin care se vor transmite mesajele catre grupul tinta dar si catre alte categorii in vederea asigurarii transparentei si a vizibilitatii;

-       prezinta layout-urile tuturor materialelor de promovare managerului de proiect in vederea aprobarii acestora.

-       este responsabil de modul de diseminare al materialelor de comunicare tiparite;

-       Editeaza comunicate de presa, prezentari ale proiectului, articole pentru website, newsletter, brosuri etc.

-       Comanda materiale promotionale pentru diverse evenimente din cadrul CMAI, organizeaza intalniri de lucru, sedinte si conferinte.

Conditiile specific pentru ocupareapostului:

-       Studii superioare de scurta durata – 3 ani;

-       Experienta generala in munca - 3 ani

-       Experienta specifica de lucru in publicitate/marketing/comunicare/PR - 1 an;

-       Limba engleza – nivel minim B1.

Competente si abilitati necesare:

-       cunoasterea de instrumente si modalitati de comunicare;

-       cunoasterea tehnicilor si modalitatilor de promovare a imaginii proiectului;

-       seriozitate;

-       responsabilitate;

-       adaptabilitate;

-       receptivitate;

-       flexibilitate si creativitate;

-       echilibru emotional, constanta in atitudini si manifestari;

-       capacitatea de a lucra in echipa;

-       capacitate de analiza si sinteza;

-       abilitati de comunicare foarte bune;

-       operare PC:Windows, Internet Explorer/ Google Chrome, Outlook Express, Microsoft Office Word (avansat), Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Adobe PhotoShop (nivel mediu), Adobe Lightroom (nivel mediu), Adobe illustrator (nivel mediu).

Bibliografie:

 1. 8.Ghidul solicitantului – Conditii Specifice 4.2 – Reducerea saraciei in comunitatile marginalizate non-rome;
 2. 9.Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020
 3. 10.Legea 544/2001 actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de interes public;
 4. 11.Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
 5. 12.Instrumente structurale 2014-2020 in Romania: Manual de identitate vizuala;
 6. 13.Legea nr. 677 din 2001;
 7. 14.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 8. 15.Legea 53/2003 Actializata – Codul Muncii;
 9. 16.Manualul Beneficiarului Programul Operational Capital Uman, Axele prioritare 1-6, actualizat in 05 septembrie 2018.

Primar,

Mihalache Constantin