Despre UAT

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI

Primar

Iliuta Marian 0746488885

Viceprimar

Popescu Silviu Marian 0746488884

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PRIMĂRIEI ȘI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VLAD ȚEPEȘ

 1. Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local al comunei Vlad Țepeș:
  1. Constituția României: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
  1. Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009
  1. Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173
  1. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49915
  1. Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55664
  1. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51410
  1. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95836
  1. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/153210
  1. Legea nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, modificată și completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118116
  1. Codul civil al României aprobat prin Legeanr.287/2009: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205332
  1. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55794
  1. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731
  1. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667
  1. Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156432
  1. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201185
  1. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA511
  1. Legea fondului funciar nr.18/1991 rerepublicată, modificată și completată:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203359
  1. OG nr.28/2008 privind registrul agricol, modificată şi completată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96993
  1. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/162616
  1. Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156290
  1. Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151
 2. Acte normative cu impact asupra activității:
  1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
  1. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a etiţiilor: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
  1. Ordonanța Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precumşi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45932
  1. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282
  1. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/195770
  1. Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2566
  1. Ordinul nr.289/147/7325/2017/437/1136/2018/1588/2017/2018 din 17 august 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196888
Sari la conținut