Concurs planuri de afaceri

Concursul de planuri de afaceri este organizat în cadrul proiectului”PROCOMUNITATE” – Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepes, pentru reducerea numărului depersoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială”, ID102686 (denumit în continuare PROCOMUNITATE).

Proiectul este finanțat prin FSE, în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziuneasociala și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,combaterea sărăciei și a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.ii:Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, Operațiunea – Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea de măsuri integrateObiectivul specific 4.2: Reducereanumarului de persoane aflateîn risc de sărăcie și excluziune sociala din comunitatilemarginalizate, prin implementarea de masuri integrate, Apelul de proiecte pentru regiunilemai puțin dezvoltate “Dezvoltare Locala Integrata (DLI3600)în comunitatile marginalizate”.

Organizatorul concursului este Beneficiarul proiectului, UAT PRIMĂRIA COMUNEI VLAD ȚEPEȘ.Organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri are la bază principiul transparenței, începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, cunoașterea condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, cunoașterea drepturilor și obligațiilor care revin beneficiarilor  de microgrant-uri  și a prevederilor procedurii de monitorizare, pe o perioada de 18 luni,a activității întreprinderii nou înființate.

Concursul de planuri de afaceri este organizat în cadrul activității A3 SUSTINEREA ANTREPRENORIATULUI IN CADRUL COMUNITATII, INCLUSIV A OCUPARII PE CONT PROPRIU, subactivitatea A3.2. “Concurs Antreprenor “ – Organizare concurs pentru selectia celor mai buneplanuri de afaceri si sprijin pentru infiintarea entitatilor juridice prin care se vor implementa planurile de afaceri selectateși contribuie direct, concret și cuantificabil la creșterea sustenabilă agradului de ocupare la nivelul comunității.

La Concurs vor putea participa toţi absolvenţii programului de formare ”Competențe antreprenoriale”, desfășurat în cadrul activității “A3 SUSTINEREA ANTREPRENORIATULUI IN CADRUL COMUNITATII, INCLUSIV A OCUPARII PE CONT PROPRIU”, subactivitatea 3.1. “Formare Antreprenor”

Finanțarea nerambursabilă este acordată în condițiile definite prin Schema de ajutor deminimis aplicabilă „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățilemarginalizate”, care are ca obiectiv susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității,inclusiv a ocupării pe cont-propriu prin acordarea de subvenții (micro-granturi) persoanelordin grupul țintă pentru înființarea de afaceri. Schema de ajutor de minimis este atașată înanexă la prezenta procedura.

Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro, respectiv 111,557.50 lei, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

ANEXE